Missie federatie

Visie

Werkend vanuit de grondslag van de federatie is de visie van de federatie als volgt geformuleerd:

“De Federatie Veluwezoom en IJsselstreek, is een professionele organisatie, met een totaalaanbod van onderwijsarrangementen, waar vanuit een christelijke identiteit, met behoud van lokale eigenheid, inhoud gegeven wordt aan kwalitatief goed onderwijs.”

Vanuit deze visieformulering willen we komen tot een aantal doelstellingen.

Doelstellingen
De professionele organisatie
We vinden het van belang een professionele organisatie te zijn, die adequaat is ingericht en nadrukkelijk naar buiten treedt.

Het totaalaanbod aan onderwijsarrangementen
De basisschool staat in het middelpunt van de belangstelling. Steeds meer instellingen weten de school te vinden en de maatschappelijke functie van de basisschool lijkt steeds meer benadrukt te worden. Dit leidt tot een heroriëntatie op de plaats en functie van de basisschool in de directe sociale leefomgeving.

De christelijke identiteit

De scholen van de federatie hebben elkaar in eerste instantie gevonden op de gemeenschappelijke deler binnen de christelijke identiteit. Aan de identiteit wordt veel waarde gehecht. Op dit punt:
 • willen we blijvend ondersteunen op lokaal gebied en verder bouwen aan effectief personeelsbeleid;
 • naast “bouwen” ook nadrukkelijk “bewaren”;
 • ons met de schoolleiders blijvend bezinnen op de waarde van de identiteit van de school en de rol en functie van de schoolleider hierin.
Lokale eigenheid
In het verleden is in de afweging fuseren-federeren nadrukkelijk gekozen voor een federatieve samenwerking. Belangrijk argumenten daarbij vormde het belang dat lokale besturen hechten aan het behoud van de lokale eigenheid. We willen ontwikkelingen binnen de federatie stimuleren en daarbij nagaan of de federatieve samenwerking toereikend blijft voor de inhoudelijke groei van de federatie en de participerende scholen.

Daarnaast blijven we de “couleur locale” van de besturen en scholen respecteren en stimuleren.

Kwalitatief goed onderwijs
Uiteindelijk vormt het bieden van kwalitatief goed onderwijs het hoofddoel van de basisscholen binnen onze federatie. Ons doel is om:

 • het personeelsbeleid uit te bouwen en besturen te ondersteunen in het handen en voeten geven van dit beleid;
 • besturen te ondersteunen en de regie te laten voeren door het bovenschools management inzake gecompliceerde personeelsaangelegenheden;
 • een strakkere planning op te zetten inzake de totstandkoming van de formatieplannen;
 • uitbouwen van intervisietrajecten met de schoolleiders van de scholen;
 • het initiëren en stimuleren van interne groeimogelijkheden voor personeel op federatief niveau;
 • het stimuleren van de professionele ontwikkeling van schoolleiders;
 • het uitbouwen van een gedifferentieerd taak- en beloningsbeleid met name op het gebied van zorgspecialisten en het middenmanagement op de scholen;
 • willen we komen tot een kwaliteitsmeetinstrument, waarmee we ons kunnen verantwoorden naar bevoegde gezagen, medezeggenschapsraden en de onderwijsinspectie;
 • voorbereidingen treffen voor de inrichting van een dusdanige zorgstructuur op de scholen, zodat we de nieuwe zorgwet kunnen implementeren op de scholen;
 • willen we de uitwisseling van kennis en onderwijsconcepten tussen scholen bevorderen, waarbij schoolbezoeken door teams over en weer nadrukkelijk tot de mogelijkheden behoren;
 • scholen een veilige omgeving laten zijn, waar kinderen en leerkrachten kunnen ontdekken, leren en ervaren.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl